Aizvērt

Jaunumi

2017. gada 21. maijā, 10:50
Raksta autors: Kurzemes plānošanas reģions
Jaunumi
Kurzemes plānošanas reģions informē.
1. Inovāciju vaučeru programma mazajiem un vidējiem komersantiem.

Līdz nākamā gada beigām uzņēmējiem inovāciju vaučeru programmā pieejami vairāk nekā trīs miljoni eiro jaunu produktu un tehnoloģiju attīstīšanai; pastāv iespēja programmu turpināt arī pēc 2018. gada.

Inovāciju vaučeri ir Eiropas Savienības fondu šī plānošanas perioda atbalsta mehānisms mazajiem un vidējiem komersantiem. Tā ir daļa no lielākas aktivitātes - Tehnoloģiju pārneses programmas, kuras kopējais finansējums ir 20,3 milj. eiro. Inovāciju vaučeru programmas ietvaros tiek veikti vairāki atbalsta pasākumi - pētniecībai un attīstībai, testēšanai un sertificēšanai, kā ari rūpnieciskā īpašuma nostiprināšanai, patentēšanai un dizainparauga nostiprināšanai. Uzņēmumi var pieteikties jebkuram no šiem atbalsta instrumentiem - gan uz vienu no tiem, gan visiem. «Gadījumos, kad mazais un vidējais komersants vēlēsies ieviest uzņēmumā kādu jaunu produktu vai attīstīt tehnoloģiju, lai varētu veiksmīgāk konkurēt ar citiem komersantiem, mēs nodrošināsim atbalstu 25 tūkst, eiro apmērā vienai saistīto personu grupai. Ja gadījumā vienai personai piederēs divi vai vairāk uzņēmumi un tie visi vēlēsies iegūt atbalstu, tie uz to var pretendēt, taču kopējā atbalsta summa nevar pārsniegt 25 tūkst, eiro,» skaidro Edgars Babris, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tehnoloģiju pārneses departamenta direktors. Inovāciju vaučeru programma domāta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuros strādā ne vairāk kā 250 darbinieku vai apgrozījums nepārsniedz 50 milj. eiro un bilances kopsumma nepārsniedz 43 milj. eiro. Kopējais vaučeru programmas finansējums ir teju trīs miljoni eiro. Ja būs nepieciešamība, pēc 2018. gada pastāv iespēja šo programmu turpināt «Ja līdz nākamā gada beigām finansējums netiek apgūts, to turpinās sniegt atbalsta veidā arī turpmākos gadus līdz pat 2022. gada beigām,» viņš teic. Uz finansējumu varētu pretendēt aptuveni 400 uzņēmumu.

«Šī brīža tendence un mūsu vēsturiskā pieredze rāda, ka mēnesī varētu atbalstīt līdz 10 projektu,» norāda E. Babris. Līdzīga programma bija iepriekšējā plānošanas periodā, kad LIAA sniedza atbalstu mazajiem un vidējiem komersantiem, bet tajā atbalsta summa bija mazāka - līdz 10 tūkst. eiro.

Jauniem produktiem

E. Babris uzsver, ka šis atbalsta instruments attiecas uz jauniem produktiem, taču tas ļauj arī turpināt attīstīt ražošanā jau esošus produktus - pagarinot to derīguma termiņu, uzlabojot izturību utt. Ja uzņēmējam ir doma par jaunu produktu vai tehnoloģiju un viņš saskata, ka vaučeru programma varētu būt tam noderīga, viņš LIAA iesniedz projekta pieteikumu. Mēneša laikā aģentūra veic projekta izvērtēšanu un, ja nav vajadzīga nekāda papildu informācija, ar uzņēmumu noslēdz līgumu par atbalstu, veic iepirkumu pēc uzņēmuma iesniegtās tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūras rezultātā slēdz trīspusēju līgumu, kura dalībnieki ir aģentūra, uzņēmums un pētniecības organizācija vai cits atbilstošs pakalpojuma sniedzējs. «Tas tikai izklausās sarežģīti, jo patiesībā šis atbalsta mehānisms izstrādāts vienkāršs un ātrs, lai būtu pēc iespējas draudzīgāks. Atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda programmām, šī ir to uzlabota versija, kuras mērķis ir atvieglot uzņēmēja dzīvi, tāpēc lielu daļu rūpju aģentūra ir uzņēmusies uz saviem pleciem. Iepriekš uzņēmumi bija tie, kas veica iepirkuma procedūru, bet šoreiz aģentūra to izdara uzņēmuma vietā. Šī vaučeru principu galvenā sastāvdaļa - iepirkuma procedūru veic nevis uzņēmums, bet aģentūra. Mēs to izdarām pēc uzņēmuma gribas, bet ar saviem mehānismiem,» skaidro E. Babris.

Atbalsta summa, ko uzņēmums pieprasījis no LIAA, saņem tieši pakalpojuma sniedzējs. Finansējuma intensitāte ir 60%, proti, ja pētniecības darbs maksā, piemēram, 10 tūkst, eiro, LIAA no tā sedz sešus tūkstošus eiro, bet uzņēmums - atlikušos četrus tūkstošus eiro. «Runājot par naudas plūsmas operativitāti, mēs esam paredzējuši avansa maksājumu - 20% no mūsu daļas. Uzņēmums sava maksājuma daļu var veikt pēc saviem ieskatiem - kā vienojas ar pētniecības organizāciju. Nesagaidot brīdi, kad uzņēmums būs samaksājis savu daļu, atlikušo summu aģentūra samaksās tad, kad būs pārbaudījusi noslēguma dokumentus,» stāsta E. Babris.

Inovāciju vaučeru programmas ietvaros uzņēmumi var pretendēt uz atbalstu 25 tūkst, eiro apmērā pētniecībai un attīstībai, testēšanai un sertificēšanai, kā arī rūpnieciskā īpašuma nostiprināšanai, patentēšanai un dizainparauga nostiprināšanai.

Autors: Anda Asere 
Dienas Bizness  
www.db.lv
Informācijas avots: www.liaa.gov.lv
 

2. Pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) pagarinājusi atklātas projektu iesniegumu atlases termiņu Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Kohēzijas fonda (KF) atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos. Kopumā šim mērķim pieejamais KF finansējums ir 32,5 miljoni eiro.

Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek no 2016. gada 13. decembra līdz šā gada 31. maijam.

Projektu iesniedzēji var būt komersanti, kuru pamatdarbības nozare ir apstrādes rūpniecība.

Vienam projektam maksimāli pieļaujamais attiecināmo izmaksu kopējais apmērs ir 2 miljoni eiro un maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 eiro. Noteikts arī minimālais publiskā finansējuma apmērs vienam projekta iesniegumam, un tas ir 50 000 eiro. KF atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir līdz 30 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Programmā kopumā paredzētais attiecināmais finansējums ir 38 300 036 eiro, tai skaitā KF finansējums - 32 555 030 eiro un privātais finansējums – vismaz 5 745 006 eiro. Līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais KF finansējums  ir 30 539 874 eiro.

Šīs ES fondu programmas mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.

Atbalsts tiks piešķirts ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves darbu veikšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas iekārtās, kā arī  esošo ražošanas iekārtu aizstāšanai ar energoefektīvākām. Tāpat paredzēts, ka finansējumu var ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā.
Detalizēti projektu īstenošanas nosacījumi pieejami Ministru kabineta 06.09.2016. noteikumos Nr. 590.

Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 12.12.2016. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.


3. CFLA uzsākusi centralizētās siltumapgādes energoefektivitātes paaugstināšanas projektu atlasi.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi par Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu projektiem, kas veicinās energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē. No Kohēzijas fonda (KF) pirmajai projektu atlases kārtai paredzēti 35 miljoni eiro.

Projekta ietvaros KF līdzfinansējumu komersanti varēs saņemt centralizētās siltumapgādes ražošanas avota būvniecībai, ja tiek aizstāts esošs centralizētās siltumapgādes ražošanas avots, un rekonstrukcijai, ja pēc investīciju ieguldīšanas siltumenerģijas ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi. Tāpat tiks līdzfinansētas pārvades un sadales sistēmas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, kā arī koģenerācijas staciju pārbūve par centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu – katlumāju, kas tiek darbināts ar atjaunojamiem energoresursiem.

Pirmajā atlases kārtā īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 87 500 000 eiro, tajā skaitā KF finansējums – 35 000 000 eiro un privātais finansējums ne mazāks kā 52 500 000 eiro. Maksimālā KF daļa projektam ir 8 000 000 eiro. No KF tiks segtas 40% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumus CFLA var iesniegt no š.g. 18. aprīļa līdz 17. jūlijam, savukārt projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2020. gada 31. decembrim. Nosacījumus projektu īstenošanai ir sagatavojusi atbildīgā iestāde - Ekonomikas ministrija.

Informācijas avots: https://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/uzsak-energoefektivitates-paaugstinasanas-projektu-atlasi


4. Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.

Atbalsta pretendentam projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, jāsagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams LAD mājaslapā izvēlnē "Atbalsta veidi" – “Projekti un investīcijas”.

Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 18 747 336 eiro. Informācija par finansējuma sadalījumu pa LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, kā arī projekta iesnieguma veidlapa pieejama LAD mājaslapā.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).


5. Atbalsts sadarbībai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un pārtikas ražošanā.

Lai veicinātu sadarbību starp lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas produkcijas ražotājiem un pētniekiem, izstrādājot jaunus produktus, procesus un tehnoloģijas, valdība otrdien, 25.aprīlī, pieņēma Ministru Kabineta noteikumus ilgtspējīgai sadarbībai un atbalstam jaunradei jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Pasākums “Sadarbība” atbalstīs Eiropas inovāciju partnerības (EIP) darba grupas un atbalsta pretendentu grupas, kuru mērķis ir attīstīt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību (pirmais apakšpasākums), un arī jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un pārtikas ražošanā (otrais apakšpasākums).

Pirmais apakšpasākums paredzēts, lai radītu jaunus risinājumus nozarē, kas aptvertu iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, sekmējot nozares attīstību kopumā. Ar jaunradi ir apzīmēts process vai darbība, ar kuru izstrādā jaunu produktu, tehnoloģiju, procesu vai metodi (vismaz nacionālā mērogā) un kurā iesaistīts valsts intelektuālais potenciāls.

Otrajā apakšpasākumā atbalstīs sadarbību starp vismaz diviem dažādiem dalībniekiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un pārtikas ražošanā, un atbalsta saņēmēju grupai jāizstrādā jauns produkts, process, metode vai tehnoloģija.

Atbalstu prioritāri sniegs ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas sistēmu attīstībai, resursu saglabāšanai un efektivitātes uzlabošanai, palielinot energoefektivitāti un ieviešot precīzās un bezatlikuma tehnoloģijas, kā arī pilna ražošanas cikla nodrošināšanai, produkcijas pievienotās vērtības radīšanai, izmantojot vietējās izejvielas, un pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanai, samazinot starpnieku skaitu.

Obligāts pasākuma nosacījums ir rezultātu publiskošana (rezultāts nav patentējams), lai nodrošinātu projekta rezultātu plašu izplatību un novatorisku risinājumu ieviešanu praksē. Vēl viens obligāts nosacījums - starp sadarbības partneriem jābūt noslēgtam sadarbības līgumam.

Atbalsta pretendenti var būt potenciālā darba grupa, kas apvieno lauksaimniekus, mežsaimniekus, pārtikas ražotājus, nevalstisko organizāciju vai kooperatīvo sabiedrību pārstāvjus, konsultantus, pētniekus, tostarp studentus, un citas jaunradē ieinteresētās personas. EIP darba grupā jābūt vismaz trim sadarbības partneriem, savukārt atbalsta pretendentu grupā var būt divi sadarbības partneri. Sadarbības darba grupā jābūt vismaz vienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam.

Pieejamā maksimālā atbalsta summa vienai darba grupai pirmajam apakšpasākumam ir 500 000, bet otrajam - 100 000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 90% procenti Ja, īstenojot projektu, iegādājas vai iegulda kapitālu produktīvās investīcijās, tiek piemērota atbalsta intensitāte un valsts atbalsta normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” (IMA). Produktīvajām investīcijām pirmajā apakšpasākumā tiks piemērota 10 procentu papildu intensitāte.

Noteikumi „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma 16. „Sadarbība” apakšpasākumā 16.1. „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” un apakšpasākumā 16.2. „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv
 

6. Eiropas Komisija izsludina LIFE programmas 2017.gada projektu uzsaukumu.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka Eiropas Komisijas mājas lapā 2017. gada 28.aprīlī ir publicēts uzsaukums LIFE programmas projektu iesniegšanai 2017.gadā.

Eiropas Komisija aicina juridiskas personas (organizācijas) reģistrētas Eiropas Savienībā iesniegt projekta pieteikumus 2017. gada uzsaukumam LIFE programmas finansējumam. Šis aicinājums attiecas uz abām LIFE Vides un Klimata pārmaiņu apakšprogrammām. Šī gada kopējais budžets ir vairāk kā 373 miljoni eiro, no kuriem vairāk kā 290 miljoni eiro paredzēti Vides apakšprogrammai un 82 miljoni eiro Klimata pasākumu apakšprogrammai.

Šogad Eiropas Komisija ir īpaši ieinteresēta saņemt projektus ar augstu tirgus gatavību  (‘close to market projects’), t.i., projektus, kas piedāvā jaunus risinājumus ar skaidriem vides un/vai klimata ieguvumiem un kuri ir pietiekoši augstā tehniskā līmenī un biznesam gatavi.

Projektu pieteikšana notiek elektroniski, izmantojot sistēmu e-proposal. Projektu pieteikšanas termiņi:
Klimata pasākumu apakšprogrammai – 2017.gada 7.septembris (16:00 pēc Briseles laika);
Vides apakšprogrammai:
Vide un resursefektivitāte – 2017.gada 12.septembris (16:00 pēc Briseles laika);
Vides pārvaldība un informācija – 2017.gada 14.septembris (16:00 pēc Briseles laika);
Daba un bioloģiskā daudzveidība – 2017.gada 14.septembris (16:00 pēc Briseles laika);
Plašāka informācija par uzsaukumu pieejama oficiālajā mājas lapā https://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#traditional
Pieteikšanās nacionālajam finansējumam līdz 2017.gada 31. maijam. Informācija par pieteikšanos nacionālajam finansējumam LIFE programmas projektiem pieejama šeit: https://www.lifeprogramma.lv/lv/jaunumi/news_132.html
Konsultācijām par jebkuriem ar LIFE programmu saistītiem jautājumiem vērsties LIFE atbalsta vienībā: https://www.lifeprogramma.lv/lv/kontakti


7. Aicina darba devējus ar NVA finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus.

 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus apmācīt vajadzīgos darbiniekus, piedaloties pasākumā „Apmācība pie darba devēja” Eiropas Savienības projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju, kuras apmērs ir līdz 50% no izmaksām, kas nepieciešamas jauna darbinieka apmācībai.
 
Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikumus vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējiem savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 23. maijam. Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas.

NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – 120 eiro un pēdējos divos mēnešos - 90 eiro. Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro).

Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.

NVA filiāle līdz šī gada 23.maijam pieņems darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta " Atbalsts bezdarbnieku izglītībai " pasākumu "Apmācība pie darba devēja" izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba devējiem” https://nva.gov.lv/index.php?cid=446


8. Darba devējiem NVA piedāvā iespēju nodarbināt jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību un saņemt ESF finansiālu atbalstu.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus līdz šī gada 22.maijam pieteikties Eiropas Savienības fondu (ESF) projekta "Jauniešu garantijas" pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" īstenošanai. Piedaloties šajā NVA pasākumā, darba devējs saņems ESF finansiālu atbalstu, nodarbinot jaunieti bezdarbnieku ar profesionālo vai augstāko izglītību.
Pirmo pusgadu NVA ik mēnesi maksā dotāciju 200 eiro apmērā nodarbinātā jaunieša algai (jaunietim ar invaliditāti - 300 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 160 eiro mēnesī (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro). Darba devējam jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

NVA ik mēnesi dotē arī algu jauniešu darba vadītājam - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Nepieciešamības gadījumos NVA piešķir vienreizēju dotāciju (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, kā arī apmaksā jauniešu veselības pārbaudes. Tāpat NVA apmaksā izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, - līdz 711 eiro.

ESF projekta „Jauniešu garantijas” pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim" tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu pie darba devēja var strādāt sešus mēnešus vai gadu.

Pieteikt darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem ar augstāko vai profesionālo izglītību var komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi. Darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, darba devējs nevar nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Jauniešu garantijas" pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim" izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba devējiem” https://nva.gov.lv/index.php?cid=446


9. NVA aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties darba vietu izveidei jauniešiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā un līdz šī gada 22. maijam iesniegt pieteikumus Eiropas Savienības fondu projekta “Jauniešu garantijas” pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanai.

Piedāvāt darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot politiskās partijas), kas sociāli nozīmīgu darbību veic tādās jomās kā labdarības projekti, sociālā aprūpe, lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta pasākumi, administratīvais darbs un citas. NVA biedrībām vai nodibinājumiem palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Jaunietim, kas piedalīsies pasākumā, NVA maksās ikmēneša stipendiju 90 eiro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām un apdrošinās pret nelaimes gadījumiem.

Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā jaunietim jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Jaunieša iesaistes ilgums pasākumā – līdz 6 mēnešiem, atkārtota iesaiste iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

Detalizētāka informācija par ESF projekta ”Jauniešu garantijas” pasākumu "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" izlasāma NVA mājaslapā. https://nva.gov.lv/index.php?cid=446


10. Biznesa rīts - "No labas klientu apkalpošanas uz izcilu.

"Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru aicina uz kārtējo Biznesa rītu, kurš notiks š.g. 18.maijā, Atpūtas parkā “Laumas”.
Labs serviss klientam liek justies īpašam. Laba pakalpojumu sniegšanas kvalitāte ir svarīga, lai būtu nodrošināta uzņēmuma ilgtermiņa attīstība. Ja nav pietiekams apkalpošanas līmenis, uzņēmums var pastāvēt tikai īstermiņā.

Biznesa rītā uzzināsiet galvenos soļus no labas klientu apkalpošanas uz izcilu. Kā arī labākos piemērus no kā mācīties šeit pat Latvijā un pasaulē.

Ar vērtīgu informāciju un noderīgiem padomiem seminārā dalīsies Līga Strūberga, eksperte, kas vairākus gadus strādājusi klientu apkalpošanas servisa novērtēšanas jomā, vadījusi "slepenā pircēja" projektus dažādu nozaru uzņēmumiem, analizējusi projektos iegūtos rezultātus, izstrādājusi ieteikumus apkalpošanas  uzlabošanai, palīdzējusi uzņēmumiem izstrādāt klientu apkalpošanas standartus. Komandas veidošanas un saliedēšanas pasākumu organizēšanā un vadīšanā pieredze uzkrāta jau vairāk kā 10 gadu garumā, kas palīdzējis veidot un attīstīt dažādas apmācību programmas, kurās tiek izmantota arī radoša pieeja - improvizācijas teātra metodes.

Dalības maksa: Bez maksas!
Reģistrēšanās dalībai: https://ej.uz/BR_Talsi_18_05_2017
 


Projektu konkursi un semināri ne tikai uzņēmējiem:

1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir izsludinājusi projektu konkursu „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu”.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 02.06.2017.
Informācijas avots: https://lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi

2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir izsludinājusi projektu konkursu aktivitātei  “Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu”.
Informācijas avots: https://lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi


Kurzemes reģiona pašvaldību izsludinātie projektu konkursi:

1. Brocēnu novada pašvaldība izsludina "Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursu" 2.kārtu.

Brocēnu novada pašvaldība izsludina:
1.     1. Iniciatīvas projektu, 
2.     2. Sporta pasākumu projektu, 
3.      3. Bērnu un jauniešu nometņu projektu. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 4. jūnijs (pasta zīmogs) vai 5. jūnijs plkst. 17:00 (iesniedzot personīgi).
Projektu īstenošanas laiks - 12 mēneši.
Iesniedzējs - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija.
Projekta īstenošanas vieta - Brocēnu novada administratīvā teritorija.
Kontaktpersona - Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Ginta Andersone 
E-pasts: ginta.andersone@broceni.lv
Tālr. +371 63807306, +371 25737360.


2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai Durbes novadā.

Konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Durbes novadā 2017.gadā” mērķis ir veicināt Durbes novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, izmantojot savu finansējumu un piesaistot Durbes novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Informācijas avots: www.durbe.lv
 
3. Līdzfinansējums dzīves vides sakārtošanai Grobiņas novadā.

Martā Grobiņas novada domes sēdē pieņemti saistošie noteikumi, kas paredz pašvaldības līdzfinansējumu novadā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai.

Vēl šī Eiropas Savienības plānošanas perioda laikā ir pieejams ES līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai, ko vienkāršoti nosauc arī par ēkas renovāciju. Lai mudinātu iedzīvotājus ķerties pie šī darba, Grobiņas novada dome izsludina līdzfinansējuma konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai. Ar noteikumiem, kuros skaidrots, kuras mājas var pretendēt uz šo līdzfinansējumu, var iepazīties šeit: (dokuments_Nr.1)

Konkursa ietvaros pieejamais līdzfinansējuma apmērs ir 40 tūkstoši eiro. Vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 5 tūkstoši eiro.

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piegulošo teritoriju labiekārtošanas konkursa ietvaros pieejamais līdzfinansējuma apmērs ir 20 tūkstoši eiro. Noteikumi paredz, ka līdz 5 tūkstošiem eiro lielu līdzfinansējumu varēs saņemt tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru projektā ietilps tikai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai pieguloša zemes gabala labiekārtošana, bet uz līdzfinansējumu līdz 12 tūkstošiem eiro varēs pretendēt projekti, kuros būs apvienota divu un vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Ar noteikumiem, kuros skaidrots kādā kārtībā var pretendēt uz šo līdzfinansējumu, var iepazīties šeit: (dokuments_Nr.2)

Projekta pieteikumu pieņemšanas laiks noteikts no 2017.gada 26.maija līdz 26.jūnijam.
Projekta pieteikumu iespējams iesniegt:
- personīgi Grobiņas novada Domē, Lielā ielā 76, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430;
- nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz adresi Lielā ielā 76, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430;
- elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi dome@grobinasnovads.lv.
Abi līdzfinansējuma konkursi izsludināti ar mērķi mudināt iedzīvotājus līdzdarboties savu mājokļu un apkārtējās vides sakārtošanā un dzīves uzlabošanā.
Informācijas avots: www.grobinasnovads.lv


4. Liepājā dzīvojamo māju fasāžu attīrīšanai no ķēpājumiem var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu.

Lai uzlabotu Liepājas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un pilsētas vizuālo tēlu, dzīvojamo māju īpašnieki līdz 16.maijam pašvaldībā var iesniegt projekta pieteikumus par vandālisma seku likvidēšanu uz dzīvojamo māju fasādēm, žogiem, atbalsta sienām un palīgēkām līdzfinansējuma saņemšanai līdz 400 eiro.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības mājas lapā  sadaļā “Pašvaldība – Līdzfinansējums ķēpājumu novēršanai” . Projekta pieteikumu un vandālisma seku fotofiksāciju iedzīvotāji aicināti iesniegt Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5. Vandālisma seku fotofiksāciju var iesūtīt arī elektroniski uz e-pastu: nip@dome.liepaja.lv 

Pieteikumus var iesniegt arī reliģiskās un sabiedriskā labuma organizācijas.

Kopējais domes piešķirtais finansējums vandālisma seku novēršanai 2017.gadā ir 20 000 eiro. Vandālisma seku novēršanai nepieciešamo materiālu (krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma) iegādei viena projekta ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 400 eiro.

Projekta pieteikumus izvērtēs pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija, kas pieņem lēmumu par domes līdzfinansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu.
Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717 vai 29407687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.

Informāciju sagatavoja:
Evita Enģele
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404775
E.: evita.engele@dome.liepaja.lv


5. Ventspils Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” 2017. gada finansēšanas konkursa I kārtu.

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta līdz 2017. gada 31. decembrim.

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā līdz 2017. gada 19.maijam plkst. 17.00.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils Augstskolas studentu un studentu organizāciju aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var Ventspils Augstskolas studenti (fiziskas personas), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, studentu organizācijas (juridiskas personas) un Ventspils Augstskolas Studentu padome. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 10000,00 EUR. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 2000,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

 Sīkāka informācija Ventspils Kultūras centra mājas lapā www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi un Ventspils Augstskolas mājas lapā www.venta.lv.Informāciju apkopoja:
Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Tel. 63807276
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:

Lūdzu autorizējies, lai komentētu.
Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: redakcija@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Vai esat gatavs atbilstoši šī brīža apstākļiem taupīt:
pilnībā gatavs un jau dzīvoju taupīgāk, ierobežojot ikdienas tēriņus,
vēl nezinu, kur un kā ietaupīt,
nepieņemu situāciju un to, ka tagad ikdienā no kaut kā jāatsakās,
taupīt negrasos,
neesmu domājis par šo jautājumu.