Aizvērt

Konkursi, fondi, mācības

2016. gada 20. oktobrī, 09:58
Konkursi, fondi, mācības
Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības atbalsta centrs informē par projektu konkursiem, semināriem un citiem jaunumiem.

***

 

1. Sākusies pieteikšanās reģionālo biznesa ideju konkursam Biznesa ekspresis.

No 26. septembra sākusies pieteikšanās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajam reģionālo biznesa ideju konkursam Biznesa ekspresis. Konkursa mērķis ir atrast un pilnveidot labākās biznesa idejas visas Latvijas ietvaros, tādejādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību reģionos un veicinot interesi par uzņēmējdarbību kopumā.

Konkursa laikā tā dalībniekiem tiks dota iespēja ne tikai iepazīstināt ar savām biznesa idejām, bet arī piedalīties apmācībās, kas palīdzēs izstrādāt biznesa plānus. Konkursā Biznesa ekspresis var piedalīties ikviens interesents vai interesentu grupa līdz 4 cilvēkiem. Katram dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Konkursā iespējams piedalīties ar savu oriģinālu biznesa ideju, ko ir vēlme attīstīt un pilnveidot. Uzvaras gadījumā, piešķirtā naudas balva ir paredzēta biznesa tālākai attīstīšanai.

Reģionālais biznesa ideju konkurss Biznesa ekspresis norisināsies divos posmos:

1. posms – biznesa ideju iesniegšana – norisināsies no 26. septembra līdz 23. oktobrim. Visi interesenti tiek aicināti iesniegt biznesa idejas, kas tālāk tiks nodotas konkursa komisijai izvērtēšanai.

2. posms – biznesa plānu izstrāde un iesniegšana – norisināsies no 14. novembra līdz 27. novembrim. 2. konkursa posmā piedalīsies tie, kuru biznesa idejas, noslēdzoties konkursa pirmajam posmam, tiks atzītas par labākajām. Kopumā uz otro sacensību posmu tiks izvirzītas 50 labākās biznesa idejas, no katra Latvijas plānošanas reģiona - Rīgas, Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Latgales – izvēloties 10 labāko biznesa ideju autorus.

No 13. decembra līdz 23. decembrim norisināsies konkursa Biznesa ekspresis noslēguma pasākumi, kuru laikā katrā no plānošanas reģioniem tiks noteiktas labākās biznesa idejas un konkursa uzvarētāji.

Reģionālo konkursu finālos piedalīsies piecu labāko biznesa ideju autori no katra plānošanas reģiona, kuri cīnīsies par naudas balvām sava biznesa tālākai attīstībai.

1. vietas ieguvēji saņems 5 000 EUR* naudas balvu, 2. vieta – 3 000 EUR*, bet godpilnā 3. vieta – 2 000 EUR* (*pēc nodokļu nomaksas). Kopējais konkursa balvu fonds ir vairāk nekā 50 000 EUR, kas starp plānošanas reģioniem tiks sadalīts vienlīdzīgi.

Konkursā iesniegtās biznesa idejas un biznesa plānus vērtēs komisija, kuras sastāvā būs speciālisti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centriem, biedrības Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls (LatBAN) un konkurētspējīgu uzņēmumu pārstāvji no Latvijas reģioniem.

 

Kā pieteikties konkursam Biznesa ekspresis?

Viss sākas ar ideju! Piesaki to mājaslapā www.biznesaekspresis.lv, kā arī atbildi uz motivācijas jautājumiem un izpildi uzņēmēja gēna testu;

Izpildi papildu EkUzzini rezultātus par iekļūšanu otrajā kārtā 14. novembrī!

Pieteikuma anketu un plašāku informāciju iespējams atrast konkursa oficiālajā mājaslapā www.biznesaekspresis.lv

Konkursu rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 Kapacitātes stiprināšanas un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm projekta Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde (projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-001) ietvaros sadarbībā ar sabiedrisko attiecību aģentūru Repute.
Konkursu atbalsta Latvijas plānošanas reģionu uzņēmējdarbības centri, biedrība Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls (LatBAN), SIA Academia Strategies, SIA Sula, SIA Turbas, SIA Valmiermuižas alus,  SIA Dabba, SIA CEMEX, SIA Amazone, IK TĒMA-Mode, SIA RICH MEDIA, SIA ROLS, SIA DK Projekts.

Informē: radio SWH, SWH+, Kurzemes radio, Radio 7.

Papildu informācijai:
Sabīne Dzene
Tel. +371 27719891
E-pasts: inform@biznesaekspresis.lv

 

2. Biedrības Talsu rajona partnerība sludinājums.

Biedrība Talsu rajona partnerība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 43.02. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana aktivitātēs: 43.02.3. Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana un 43.02.4. Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 2016. gada 7. novembris – 7. decembris. Sludinājuma kopsumma EUR 842 640,85.

 

Projektu īstenošanas termiņš:

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LADlēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Mērķis: veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu.
Rīcība -  EJZF 2: Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana.
Atbalsta apmērs: EUR 421 320,43.
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība: 6.3.) Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.
Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas veicina vides resursu un dabas objektu saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistīšanos klimata pārmaiņu mazināšanā. Atbalsts tiks sniegts projektiem, kas mazina vidi degradējošo ietekmi uz piekrastes teritoriju, piemēram, apgaismojuma un gājēju celiņa ierīkošana, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšana, atjaunojamās enerģijas izmantošana. Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts zvejas kuģu dzinēju nomaiņai. Atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādei, būvdarbu veikšanai, teritorijas labiekārtošanai.
Darbības teritorija: Rojas novads, Mērsraga novads.
Atbalsta pretendenti: juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro): 100 000 euro – būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecība uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. 50 000 euro pārējiem projektiem. 200 000 euro pašvaldības projektiem.
Maksimālā atbalsta intensitāte (%): 90 % - sabiedriskā labuma projektiem, 80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību, 50 % - MVU, sīkie (mikro), 30 % - lielie uzņēmumi, 30 % - zvejas kuģu dzinēju nomaiņas projektiem.

Mērķis: izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību.
Rīcība -  EJZF 3: Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana.
Atbalsta apmērs: EUR 421 320,42.
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība: 6.4.) Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās.
Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru labiekārtošanu/izveidošanu zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un lietderīgai izmantošanai zivsaimniecības teritorijās. Ja projektu iesniedz vietējā pašvaldība, tā nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos. Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, muzeju eksponātu atjaunošanai, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādei, un teritorijas labiekārtošanai. Plānotajām darbībām jābūt saistītām ar zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un/vai izmantošanu.
Darbības teritorija: Rojas novads, Mērsraga novads.
Atbalsta pretendenti: juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro): 200 000 euro pašvaldības projektiem, 50 000 euro pārējiem projektiem.
Maksimālā atbalsta intensitāte (%): 90 % - sabiedriskā labuma projektiem.

Informācijas avots: www.talsupartnerība.lv

***

Semināri

 

1.  Kuldīgā notiks seminārs būvniecības speciālistiem par būvkomersantu klasifikācijas jautājumiem.

Aicinām Kurzemes reģiona būvniecības speciālistus šā gada 18. oktobrī uz semināru Kuldīgā par Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr.211 Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi piemērošanu. Semināru rīko Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Būvnieku asociāciju un Kurzemes plānošanas reģionu.

Seminārs notiks š.g. 18. oktobrī, Kuldīgā, Mārtiņzālē, Pilsētas laukumā 4 no plkst. 10:30 līdz 13:30. Būvniecības nozarē strādājošie speciālisti seminārā varēs iepazīties ar būvkomersantu vērtēšanas tehnisko procesu un tā īstenošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Tāpat Ekonomikas ministrijas speciālisti seminārā ar praktiskiem piemēriem skaidros atbilstošas klases piešķiršanas procesu būvkomersantam, kā arī sniegs ieteikumus īstenojamiem pasākumiem augstākas klases iegūšanai.

Aicinām būvniecības nozarē strādājošos speciālistus pieteikties dalībai seminārā šeit: https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/11742-kuldiga-notiks-seminars-buvniecibas-specialistiem-par-buvkomersantu-klasifikacijas-jautajumiem

 

2. 2016. gada 19. oktobrī Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāle sadarbībā ar biedrību Liepājas rajona partnerība rīko semināru Liepājas rajona novadu darba devējiem, pašvaldībām un sadarbības partneriem.

Seminārā Jums būs iespēja uzzināt par NVA pakalpojumiem darba devējiem un iespējām iesaistīties NVA projektos saņemot valsts finansiālu atbalstu, kā arī par Liepājas rajona partnerības un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pakalpojumiem un pieejamajām programmām.

Norises vieta: Liepājas rajona partnerības telpas, Krasta iela 12 (2. stāvā), Grobiņa, no plkst. 11:00 līdz Dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS! Pasākuma dalībniekiem tiks nodrošināta kafijas pauze.

Lūdzam apstiprināt savu dalību pasākumā, līdz 14. oktobrim nosūtot e-pastu NVA Liepājas filiāles nodarbinātības organizatorei sadarbībā ar darba devējiem Lindai Segliņai:  Linda.Seglina@nva.gov.lv

 

***

Pārējie projektu konkursi:

1. CFLA aicina pašvaldības pieteikt projektus Natura 2000 teritoriju labiekārtošanai.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi pašvaldībām vai to izveidotām iestādēm par infrastruktūras būvdarbu veikšanu Natura 2000 vai tai piegulošā teritorijā.

Projektu īstenošanai pieejami 3,4 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

Iesniegt projektus ERAF līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldības vai to izveidotas iestādes, kuru funkcijās ietilpst Natura 2000 teritorijas vai tai piegulošas teritorijas apsaimniekošana, kurā projekta ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi, var no pirmdienas, 3. oktobra, līdz 2017. gada 6. janvārim.

Ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu paredzēts attīstīt kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas tīklu, izveidojot atbilstošu infrastruktūru vai veicot esošās infrastruktūras pārbūvi vai atjaunošanu Natura 2000 teritorijās un to funkcionālajās teritorijās. Tādējādi tiks nodrošināta dabas vērtību un dabas mantojuma saglabāšana.

Kopumā programmā pieejami ir 4 000 000 eiro, tai skaitā ERAF finansējums - 3 400 000 eiro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, valsts budžeta finansējums, privātais finansējums) vismaz 600 000 eiro.

Paredzēts, ka vienā projekta iesniegumā ERAF finansējumu plāno ne vairāk kā 500 000 eiro apmērā, vienlaikus nepārsniedzot 1 300 eiro izmaksas uz vienu hektāru labvēlīgi ietekmētas biotopu teritorijas.

Lai sniegtu projektu iesniegumu sagatavošanā noderīgu informāciju, tai skaitā par projekta iesnieguma iesniegšanu e-vidē, projektu iesniedzējus - pašvaldību vai to iestāžu pārstāvjus – CFLA aicina uz semināru, kas notiks š.g. 27. oktobrī plkst. 11.00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās Peldu ielā 25, Rīgā. Sīkāka informācija par semināru, tā darba kārtību un pieteikšanos ir pieejama tīmekļvietnē cfla.gov.lv. Semināru būs iespējams vērot arī tiešraidē internetā.

Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 30.09.2016. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā Izsludinātās atlases.
ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība  5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas 5.4.1.1. pasākuma Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās ietvaros.
Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.

Informācijas avots: www.cfla.gov.lv

 

 
2. Atvērts pirmais projektu sagatavošanas fonda konkurss Interreg Baltijas jūras reģiona programmā.

Līdz 2016. gada 28. oktobrim ir atvērts pirmais projektu sagatavošanas fonda konkurss Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020. gadam (turpmāk – programma).

Projektu sagatavošanas fonda finansējums ir paredzēts projektu izstrādei, kuri ir saskaņā ar Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (turpmāk –  ES Stratēģija) Rīcības plāna prioritātēm (glābt jūru, apvienot reģionu, celt labklājību) un  tā darbības virzieniem. Ar projektu sagatavošanas fonda atbalstu projekti var tikt izstrādāti iesniegšanai jebkurā no finansēšanas instrumentu izsludinātiem projektu konkursiem.

Pieteikšanās process notiek divos posmos:

1) Pirms atlase, ko veic Eiropas Savienības Stratēģijas politikas jomu un horizontālo darbību koordinatori.
Projekta pieteikuma projektu līdz 2016. gada 28. oktobrim iesniedz atbildīgajam politikas jomas/horizontālās darbības koordinatoram.
Pirms atlase (veic ES Stratēģijas politikas jomu/horizontālo darbību koordinatori): 2016.gada decembra otrajā nedēļā.

2) Projekta pieteikuma iesniegšana Interreg Baltijas jūras reģiona programmai.
Projekta pieteikumu līdz 2017. gada 15. februārim iesniedz programmas Kopīgajam sekretariātam/Vadošajai iestādei.
Projekta pieteikumu atlase (veic programmas Uzraudzības komiteja): 2017. gada maijā.

Finansējumam var pieteikties nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa publiskās pārvaldes iestādes un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Partnerībā jāpiedalās vismaz trim partneriestādēm no vismaz trim programmas dalībvalstīm - Dānijas, Igaunijas. Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas (atsevišķi reģioni), Norvēģijas. Partneri no Krievijas un Baltkrievijas nevar pretendēt uz programmas finansējumu šajā projektu konkursā.

Maksimālais projekta budžets ir 50 000 EUR, tai skaitā 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 15% projekta partneru līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.

Plašāka informācija par projektu konkursu un saistītiem dokumentiem pieejama programmas tīmekļa vietnē: https://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-open.html

Informācija par ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plānu: https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan

ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomu un horizontālo darbību koordinatoru kontaktinformācija: https://www.balticsea-region.eu/contacts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programmu, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam īstenošanas koordinācijai Latvijā.

Programmas mērķis ir stiprināt teritoriālo integrāciju inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam.

Informācijas avots: www.varam.gov.lv

 

 
3. Mūža stipendiju programmā un mērķprogrammā Valstiski nozīmīgi pasākumi līdz šā gada 17. novembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu  - līdz 14.11.2016. (pasta zīmogs) VKKF pieņem pieteikumus. Konkursu rezultāti - pēc 22.12.2016. (Publicēts 10.10.2016.)

Mērķprogrammas mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu, ilglaicīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā.

Iesniegšana - līdz 17.11.2016. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 14.11.2016. (pasta zīmogs)). Konkursa rezultāti - pēc 22.12.2016.

Informācijas avots: https://www.kkf.lv/#2803

 

 
4. Eiropas Komisija izsludina ES programmas Radošā Eiropa Eiropas sadarbības projektu konkursa uzsaukumu un publicē dokumentāciju. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts šā gada 23. novembris.

Konkursā aicinātas piedalīties kultūras un radošo jomu organizācijas un institūcijas, kuras vēlas īstenot starptautiska mēroga sadarbības projektus jebkurā no kultūras/radošajām nozarēm. Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, šajā konkursā ir mainīts pieteikumu iesniegšanas process - pieteikšanās tikai elektroniski, iesniedzot E-formu un tai pievienojamo dokumentāciju.

Konkursa vadlīnijas un cita dokumentācija atrodama šeit: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en

Eiropas sadarbības projektu konkurss atbalsta starptautiska mēroga projektu īstenošanu, kas stiprina kultūras un radošo nozaru darbinieku kompetences, rada iespēju starptautisku notikumu īstenošanai.

https://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8346

 

 
5. ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU MOBILITĀTES PROGRAMMAS KULTŪRA JAUNUMI.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Kultūra atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Ja vēlaties rast iedvesmu saviem radošajiem braucieniem vai redzēt, ko citi mākslinieki ir radījuši, saņemot atbalstu no šīs programmas, aicinām apmeklēt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu laikmetīgās mākslas izstādi (Ne)redzamie sapņi un straumes, kas līdz 4. oktobrim ir skatāma Berga Bazārā, Marijas ielā 13/2.
Šobrīd mobilitātes programmā Kultūra ir atvērts pēdējais šīgada pieteikšanās termiņš finansiālam atbalstam radošiem braucieniem. Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 24. oktobrim.

 

Plašāka informācija:  https://applications.kulturkontaktnord.org/user/register.php

Informācijas avots: www.norden.lv

 

6. Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu:

Programma: Tiesiskums 2014-2020 2016. gada darba programma.
Tēma:  Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai uzlabotu par noziegumiem aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesības.
Izsludināšanas datums: 2016. gada 14. septembris.
Iesniegšanas termiņš:  2016. gada 25. oktobris 17.00 (CET).
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 2 000 000 EUR.
Projekta minimālā summa: 75 000 EUR.
Līdzfinansējuma likme: 80%.  
Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai uzlabotu par noziegumiem aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesības
Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-proc-ag-2016.html

 
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.

1.   Atklātā konkursa mērķis.
Atklātā konkursa mērķis ir sekmēt efektīvu un vienmērīgu Eiropas Savienības (turpmāk–ES) krimināltiesību aizdomās turētu vai apsūdzētu personu jomā piemērošanu un sagatavoties jaunām ES aktivitātēm.

2.  Atklātā konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības.
Konkursa galvenās prioritātes ir īstenot un piemērot šādus instrumentus:
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra direktīvu 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešajām personām un konsulārajām iestādēm;

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta direktīvu 2016/343 par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā.

Projekti var arī sekmēt ES rīcību, kuras mērķis ir turpināt uzlabot atbildētāju procesuālās tiesības (izņemot esošos ES instrumentus), tai skaitā izmantojot tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Eiropas Komisija arī izvērtēs projektus, kuri saistīti ar šādu instrumentu īstenošanu:

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra direktīvu 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā;
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija direktīvu 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā;
• Komisijas 2013. gada 27. novembra ieteikumus par procesuālajām garantijām neaizsargātām personām, kas ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā;
• Komisijas 2013. gada 27. novembra ieteikumus par aizdomās turētu un apsūdzētu personu tiesībām uz juridisko palīdzību kriminālprocesā.

Konkursa prioritātes nav projekti, kuru galvenais mērķis ir izvērtēt augstāk minēto instrumentu iekļaušanu nacionālajos tiesību aktos.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
• analītiskās aktivitātes, piemēram, datu apkopošana un datu bāžu radīšana, aptaujas, pētījumi utt.;
• savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, darba metožu attīstība, ko iespējams nodot citām dalībvalstīm;
• informācijas apmaiņa un informācijas rīku attīstība;
• profesionāļu kapacitātes celšana;
• sadarbības veicināšana starp atbildīgajām iestādēm un aģentūrām, praktizējošiem juristiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem (tai skaitā multi-disciplināri tīkli starptautiskā, nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī);
• izpratni un publicitāti veicinošas aktivitātes.

NB!

1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf

2. Projektu konkursos var pieteikties valsts iestādes, privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā valsts iestādēm, privātām organizācijām vai starptautiskām organizācijām.

3. Pieteikumi, kuri sniedz maksimālu praktisku labumu un ietekmi uz mērķa grupām, tiks novērtēti augstāk kā tie projekti, kuros pamatā paredzēti pētījumi un citas analītiskas aktivitātes.

4. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti. Konkursā nedrīkst pieteikties Apvienotā Karaliste un Dānija.

5. Projektā jāpiedalās vismaz divām valstīm.

6. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.

7. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).

 
7. Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu:

Programma: Tiesiskums 2014-2020 2016. gada darba programma.
Tēma:  Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai uzlabotu noziegumu upuru tiesības.
Izsludināšanas datums: 2016. gada 15. septembris.
Iesniegšanas termiņš:  2016. gada 25. oktobris 17.00 (CET).
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3 048 000 EUR.
Projekta minimālā summa: 75 000 EUR.
Līdzfinansējuma likme: 80%.

  
Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai uzlabotu noziegumu upuru tiesības
Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-vict-ag-2016.html

  
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.

1. Atklātā konkursa mērķis.
Atklātā konkursa mērķis ir sekmēt efektīvu un vienmērīgu Eiropas Savienības (turpmāk–ES) krimināltiesību piemērošanu attiecībā uz noziegumu upuru tiesībām.

2. Atklātā konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības.
Konkursa galvenās prioritātes ir īstenot un piemērot šādus instrumentus:

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI ;

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīvu 2011/99/ par Eiropas aizsardzības rīkojumu;

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija regulu 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās;
• Eiropas Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīvu 2004/80/EK par kompensāciju noziedzībā cietušajiem (turpmāk – Direktīva 2004/80/EK).

Projektiem jāsniedz maksimāls praktisks labums un ietekme uz noziegumu upuriem, tai skaitā plānota:

• Metožu un instrumentu izstrāde un testēšana informācijas sniegšanai upuriem;
• Drošu informācijas kanālu izveide cietušo nosūtīšanai uz attiecīgajām institūcijām;
• Praktisku sadarbības metožu dažādu valstu starpā izveide;
• Procedūru, protokolu un citu nepieciešamo rīku izveide individuālu upura vajadzību izvērtēšanai;
• Sadarbības starp iestādēm, kā arī centrālajiem kontaktpunktiem uzlabošana atbilstoši Direktīvai 2004/80/EK, lai veicinātu upuru pieeju kompensācijai;
• Metožu izstrāde upuru aizsardzības stiprināšanai.

Konkursa prioritātes nav projekti, kuru galvenais mērķis ir izvērtēt augstāk minēto instrumentu iekļaušanu nacionālajos tiesību aktos.
Projektu konkursa otrā prioritāte ir iespējamo vajadzību un trūkumu izvērtēšana, lai uzlabotu esošos ES tiesību aktus upuru tiesību jomā.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

• savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, darba metožu attīstība, ko iespējams nodot citām dalībvalstīm (arī tām, kuras nepiedalās konkursā);
• informācijas apmaiņa un informācijas rīku attīstība;
• profesionāļu kapacitātes celšana;
• sadarbības veicināšana starp atbildīgajām iestādēm un aģentūrām vai organizācijām, kuras ir ciešā saskarē ar upuriem, piemēram, praktizējoši juristi un/vai pakalpojumu sniedzēji (tai skaitā multi-disciplināri tīkli starptautiskā, nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī);
• analītiskās aktivitātes, piemēram, datu apkopošana un datu bāžu radīšana, aptaujas, pētījumi utt.;
• izpratni un publicitāti veicinošas aktivitātes.

Pirmās prioritātes ietvaros var tikti iesniegti projekti, kuros paredzēti pētījumi un citas analītiskas aktivitātes, tomēr tādā gadījumā jāparedz zināšanu par upuru tiesībām izplatīšana ES starp dažādām pusēm.

Otrajā prioritātē projektos var tikt iekļautas analītiskas aktivitātes kā pētījumi, aptaujas un datu apkopošana, kā arī analīze par esošo likumdošanu, tai skaitā par iespējamiem trūkumiem, reaģējot uz praktiskām problēmām, ar kurām saskaras noziegumu upuri, un / vai ierosinot labākās metodes, lai nodrošinātu upuru piekļuvi viņu tiesībām. 

Konkursa ietvaros var tikt finansētas apmācības, ja tās ir kā papildus elements un nav galvenais projekta mērķis.

NB!

1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf

2. Projektu konkursos var pieteikties valsts iestādes, privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā valsts iestādēm, privātām organizācijām vai starptautiskām organizācijām.

3. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti. Konkursā nedrīkst pieteikties Apvienotā Karaliste un Dānija.

4. Projektā jāpiedalās vismaz divām valstīm.

5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.

6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).

Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:

Lūdzu autorizējies, lai komentētu.
Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: redakcija@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Vai esat gatavs atbilstoši šī brīža apstākļiem taupīt:
pilnībā gatavs un jau dzīvoju taupīgāk, ierobežojot ikdienas tēriņus,
vēl nezinu, kur un kā ietaupīt,
nepieņemu situāciju un to, ka tagad ikdienā no kaut kā jāatsakās,
taupīt negrasos,
neesmu domājis par šo jautājumu.