Aizvērt

Aktualitātes finansējuma piesaistīšanai

2017. gada 16. novembrī, 16:39
Raksta autors: Kurzemes plānošanas reģions
Aktualitātes finansējuma piesaistīšanai
Kurzemes plānošanas reģions informē par jaunumiem finansējuma piesaistē.
1. Pieejams finansējums pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos

No šā gada 2017. gada 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās, Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē un Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā.

Pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 70 miljoni eiro. Lauku saimniecībām finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, sadalījumu var skatīt dienesta mājaslapā. Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību.

Pasākumā Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 25 miljoni eiro. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir 8 miljoni eiro. Mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūru.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un pretendentiem pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var darīt  personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2. Tālrunis klientiem 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas ietvaros.
 

2. Iespēja pieteikties dalībai otrajā Kurzemes biznesa inkubatora investīciju sesijā   

 Kurzemes biznesa inkubators aicina Kurzemes reģiona jaunuzņēmumus un ideju autorus pieteikties rudens investīciju sesijai, lai pretedentētu uz privātā finansējuma investīciju produktu izstrādei un komercializēšanai.

Šī ir jau otrā Kurzemes biznesa inkubatora izsludinātā investīciju sesija jaunuzņēmumiem un ideju autoriem 2017. gadā. Pavasara sesijas rezultātā Kurzemes biznesa inkubators kļuva par Start Up uzņēmuma eHarv, kas nodarbojas ar riteņbraucējiem paredzētas tālruņa uzlādes iekārtas ražošanu, pirmo investoru. Kopumā pirmajai investīciju sesijai pieteicās vairāk, kā divdesmit interesenti no Kurzemes reģiona.

Investīcijai iespējams pieteikties izstrādātam vai vēl tikai tapšanas stadijā esošam produktam vai pakalpojumam. Vērtēšanas komisijas izvēlēti kandidāti sadarbojoties ar Kurzemes reģiona biznesa atbalsta organizācijām Business HUB Liepāja, Kuldīgas Darbnīcu, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteri un Ventspils Biznesa atbalsta centru, saņems nepieciešamo atbalstu produkta prototipa izstrādē, nepieciešamo infrastruktūru, konsultācijas biznesa modeļa izstrādē un pilnveidošanā, produkta virzīšanu tirgū, kā arī cita veida atbalstu pēc abpusējas vienošanās.

Tā pat rudens investīciju sesijas labākajām tehnoloģiju nozares idejām tiks nodrošināta iespēja kopā ar Kurzemes biznesa inkubatora komandu un jaunuzņēmumiem doties uz 7.-9. decembrī Tartū notiekošo festivālu sTARTUp Day 2017, kas šogad pulcēs vairāk kā 2500 dalībniekus un 80 pasaules līmeņa lektorus.

Projektā var pieteikties fiziskas un juridiskas personas, kuras plāno uzsākt komercdarbību kādā no Kurzemes reģiona pilsētām vai novadiem, kā arī arī jebkurš Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra komercreģistrā jau reģistrēts komersants, kas reģistrēts kādā no Kurzemes reģiona pilsētām vai novadiem.

Iesniegto ideju vērtēšana notiks divās kārtās. Pretendenti, kuri tiks izvirzīti otrajā kārtā, tiks aicināti savu produktu prezentēt klātienē. Izvirzīšanai vērtēšanas otrajā kārtā priekšroka tiks dota eksportspējīgiem produktiem un pakalpojumiem vismaz prototipa stadijā, kuru nepieciešamo investīciju apjoms nepārsniedz 100 000 Euro.

Dalībai investīciju sesijā iespējams pieteikties aizpildot Kurzemes biznesa inkubatora mājas lapā atrodamo pieteikuma veidlapu un līdz 2017. gada 17. novembrim nosūtot to uz liga.freiberga@kbi.lv
Līga Freiberga, projektu koordinators, Kurzemes biznesa inkubators, Mob. +371 20336896, e-pasts: liga.freiberga@kbi.lv
 

3. Pieejams ES fondu atbalsts centralizētās siltumapgādes projektiem

 Lai veicinātu energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējuma saņemšanai. No Kohēzijas fonda (KF) otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā investīcijām siltumapgādē pieejami gandrīz 15 miljoni eiro.

Līdzfinansējums 40% apmērā paredzēts centralizētās siltumapgādes ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai, kā arī siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas paplašināšanai un efektivitātes paaugstināšanai, savukārt siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšanu un būvniecību līdzfinansēs 30% apmērā.

Pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir 14 903 926 eiro, savukārt privāto finansējumu paredzēts piesaistīt vismaz 22 355 889 eiro apmērā.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē uz līdzfinansējumu var pretendēt komersanti. Projektu iesniegumus CFLA pieņem no š.g. 1. novembra līdz 2018. gada 1. februāra plkst. 15.00. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2020. gada nogalei.

Informatīvais seminārs par projektu iesniegumu atlases jautājumiem notiks š.g.  7. decembrī. Detalizētāka informācija par semināru, tā darba kārtību un pieteikšanos būs pieejama CFLA mājaslapā.

Atbalsts projektu īstenošanai paredzēts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.
 

Vietēja mēroga konkurss:
 
Dari Talsu novadam – jauns biznesa ideju konkurss

Lai veicinātu uzņēmējdarbību, Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un komersantus iesniegt idejas – projektus biznesa ideju konkursam Dari Talsu novadam.
Uzvara konkursā sniedz iespēju no pašvaldības saņemt „starta kapitālu” jeb finansiālu atbalstu uzņēmuma dibināšanai vai attīstībai un atbalstu pamatlīdzekļu iegādei. Pašvaldības atbalsta apjoms viena pretendenta vienai idejai ir 50% no attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 2500 eiro.

Līdz 30. novembrim, aizpildot pieteikuma formu, Talsu novada iedzīvotāji un komersanti aicināti pieteikties biznesa ideju konkursam. Konkurss noritēs divās kārtās. Lai piedalītos konkursa pirmajā kārtā, nepieciešams aizpildīt pieteikumu un savas idejas – projekta aprakstu. Biznesa idejas izvērtēs kompetenta ekspertu žūrija, labākās atlasot dalībai konkursa otrajā kārtā, kad dalībnieki tiks aicināti prezentēt savas idejas.

Saņemot finansējumu projekta īstenošanai, tā autoriem ar pašvaldību jāslēdz līgums, kas paredz arī zināmas saistības – aktivitātes jāīsteno viena gada laikā no līguma noslēgšanas brīža un jāiesniedz atskaite par paveikto, lai varētu izvērtēt piešķirto līdzekļu izlietošanas lietderību.

Pieteikuma veidlapa un tai pievienotie dokumenti jāiesniedz personīgi vai pa pastu Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos. Vienlaikus ar Konkursa pieteikuma iesniegšanu papīra formā pieteikums jāiesniedz arī elektroniski e-pastā: daritalsiem@talsi.lv.
 

Projektu konkursi ne tikai uzņēmējiem:

1. VKKF izsludina pieteikšanos četru mērķprogrammu konkursiem un mūža stipendijai

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) izsludinājis pieteikšanos četru mērķprogrammu konkursos un mūža stipendijai. Pieteikšanās atklāta mērķprogrammu konkursos Latvijai – 100, Valstiski nozīmīgi pasākumi, Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos, Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts, kā arī atklāta pieteikšanās VKKF mūža stipendijai.

Mērķprogrammas Latvijai – 100 mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši Latvijas valsts simtgades vēstījumam Es esmu Latvija un Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmai. Plānotais programmas finansējums – ne mazāk kā 500 000 eiro.

Programmas Valstiski nozīmīgi pasākumi mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu, ilglaicīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā. Mērķprogrammas budžets plānots  1,3 miljoni eiro apmērā, kas veidosies no AS Latvenergo ziedojuma (EUR 150 000 eiro) un VAS Latvijas valsts meži ziedojuma, un VKKF budžeta līdzekļiem.

Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos programmas mērķis ir finansēt reģionālu kultūras institūciju programmu, kas nodrošina daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrā, organizējot Latvijā rezidējošo profesionālās mākslas kolektīvu un mākslinieku, kā arī viesmākslinieku koncertus, izrādes, izstādes, filmu skates, izglītības programmas, meistarklases, rezidenču programmas, vai festivālus.

Programmai Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts iespējams pieteikt projektus literatūras, mūzikas un dejas mākslas, teātra mākslas, filmu mākslas, vizuālās mākslas, kultūras mantojuma, tradicionālās kultūras, dizaina un arhitektūras, kā arī starpdisciplināros nozares projektus.

VKKF mūža stipendiju piešķir izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā. Mūža stipendija katru mēnesi tiek maksāta papildus pensijai un citiem ienākumiem un netiek aplikta ar nodokļiem. To izmaksā no VKKF finanšu līdzekļiem. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, ko izsludina vienu reizi gadā.

Balstoties uz VKKF nozares ekspertu komisijas atzinumu, lēmumu par mūža stipendijas piešķiršanu pieņem VKKF padome, izskatot katra pretendenta lietu individuāli. VKKF padome katru gadu nosaka piešķiramo mūža stipendiju skaitu.

Iesniegt pieteikumus mērķprogrammu konkursiem un mūža stipendijas konkursam iespējams līdz 24. novembrim plkst. 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 21.11.2017. (pasta zīmogs)).
Informācijas avots: https://vkkf.lv/
 

2. AS Latvenergo un Ziedot.lv izsludināja projektu konkursu sociālās jomas atbalstam

2017. gada 23. oktobrī AS Latvenergo un Ziedot.lv izsludināja sociālās jomas projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem Latvijā. Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 150 000 EUR šādās prioritārajās jomās: Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām; Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām. Atbalsts vienam projektam – līdz 35 000 EUR.

Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kuru mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā un organizācija ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai tai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pieteikšanās konkursā notiek līdz 2017. gada 21. novembrim. Pieteikšanās un detalizēts projekta konkursa nolikums, pieejams: https://www.ziedot.lv/pieteikt-palidzibu/as-latvenergo-socialas-jomas-projektu-konkurss
 

3. Izsludināts Nordplus programmas projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 2018. gada 1. februārim iesniegt pieteikumus Nordplus jauniešu, pieaugušo, augstākās izglītības, horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmās. Nordplus programma sniedz iespēju īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Šajā konkursā pretendenti aicināti pieteikt arī projektus, kuru mērķauditorija citu vidū ir  bēgļi un imigranti. Kopējais Nordplus finansējums projektiem  2018. gadam ir 9,3 miljoni eiro.

Organizācijām no Latvijas Nordplus sniedz iespēju veidot kopīgus projektus ar  Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm: Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju, Grenlandi, Fēru un Ālandu salām, Lietuvu un Igauniju. Lai izstrādātu projekta pieteikumu, ir nepieciešams atrast sadarbības partnerus no vairākām Nordplus dalībvalstīm un reģioniem. Partnerinstitūciju meklēšanai var izmantot Nordplus projektu partneru datubāzi.

Pieteikumus līdz  2018. gada 1. februārim jāiesniedz Espresso elektroniskajā sistēmā.

Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu iespējams uzzināt VIAA mājaslapā un Nordplus oficiālajā vietnē www.nordplusonline.org.

VIAA, kas Latvijā īsteno Nordplus programmas nacionālā informācijas biroja funkciju, 23. novembrī aicina apmeklēt informatīvo semināru par Nordplus 2018. gada projektu konkursu.
 
Informācijas avots: www.viaa.gov.lv
 

4. Atklāts projektu konkurss valsts budžeta finansētajā programmā NVO fonds

Sabiedrības integrācijas fonds(SIF) izsludināja atklātu projektu iesniegumu konkursu 2018. gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds ietvaros. Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:
NVO darbības stiprināšana – mērķis - organizētas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un NVO darbības atbalsts, stiprinot NVO institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;
NVO interešu aizstāvības stiprināšana – mērķis - atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās nacionālā līmenī un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā.

Prioritārās jomas:
pilsoniskās sabiedrības attīstība – pilsoniskā līdzdalība un sabiedrības iesaiste nevalstisko organizāciju darbā;
brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana.

Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs konkursā drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.
Kopējais 2018. gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 385 696,38 EUR.

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām prasībām un šādiem nosacījumiem:
tā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā;
tā darbojas sabiedrībā būtisku problēmu risināšanā, plašākas sabiedrības interesēs, valstisku mērķu sasniegšanā, veicinot sabiedrības līdzdalību;
tā nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās, profesionālajās vai politiskajās interesēs, tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;
tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas, tiek sniegti darbības pārskati;
tā ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Programmas NVO fonds konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 21. novembris (saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā).

Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: nvof@sif.gov.lv.
Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.
 

5. Līdz 2018. gada 10. janvārim Latvijas pašvaldības var pieteikties dalībai sadarbības tīklos, lai ieviestu savā teritorijā kādu no 97 URBACT labās prakses piemēriem (URBACT Good Practice City) pilsētu attīstībā. Rīgas NVO nams ir viena no apstiprinātajām labajām praksēm.

URBACT programmas izpratnē labā prakse ir tāds problēmas risinājums, kas ir praksē labi darbojies un nodrošinājis vēlamos rezultātus, un kuru varētu rekomendēt kā modeli citām pilsētām. Labā prakse risina kādu no problēmām, ar kurām saskaras daudzas Eiropas pilsētas, un piedāvā skaidru, ilgtspējīgu un izmaksu ziņā pieejamu risinājumu, kuru citas Eiropas pilsētas varētu viegli piemērot un pielāgot savam vietējam kontekstam.

Vairāk par 97 URBACT labajām praksēm: https://urbact.eu/good-practices/home

Informācija par konkursu pieejama https://urbact.eu/open-calls-networks

Papildus informācijai par URBACT programmas aktuālo konkursu seminārā paredzēts:
diskutēt ar Latvijas pašvaldībām un VARAM speciālistiem par sadarbības iespējām pilsētas attīstības jautājumos;
uzzināt par Latvijas pašvaldību pieredzi URBACT programmas projektos un sadarbības plāniem;
uzzināt par URBACT projektu finansēšanas nosacījumiem un līdzfinansēšanas iespējām no valsts budžeta līdzekļiem;
uzzināt par ESPON programmas aktualitātēm;
 iepazīties ar Rīgas NVO namu un tā darbību.

Dalībai seminārā lūdzam reģistrēties līdz 3. novembrim.

URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņu un mācību projektus pilsētvides attīstībai. Kontaktpunkts Latvijā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Sīkāka informācija: Laura Cunska-Āboma, URBACT Nacionālā kontaktpunkta koordinatore Latvijā, Tel: 67026467, urbact@varam.gov.lv, https://www.facebook.com/URBACTLatvija/
Informācijas avots: https://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=25182Informāciju apkopoja:
Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Tālr. 63807276
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:

Lūdzu autorizējies, lai komentētu.
Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: redakcija@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Vai esat gatavs atbilstoši šī brīža apstākļiem taupīt:
pilnībā gatavs un jau dzīvoju taupīgāk, ierobežojot ikdienas tēriņus,
vēl nezinu, kur un kā ietaupīt,
nepieņemu situāciju un to, ka tagad ikdienā no kaut kā jāatsakās,
taupīt negrasos,
neesmu domājis par šo jautājumu.